Discount Drug Store Thomastown
241 High Street
Thomastown, VIC 3074
Australia
Phone: 03 9466 3006